Oras oy:n Rauman tehtaan työsuojeluvaltuutettu

Rauman tehtaan työsuojeluvaltuutettuna toimii Teppo Maihikoski

Gsm: 0503479741

e-mail: teppo.maihikoski(at)oras.com