Työttömyysturvalakiin muutoksia 1.1.2014 alkaen

Työttömyysturvalakiin tulee useita muutoksia 1.1.2014 alkaen. Tässä on kerrottu muutoksista pääpiirteet.

Työssäoloehto lyhenee 26 viikkoon

Palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloehto lyhenee vuoden alussa 34 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon. Tämä tarkoittaa, että kassan jäsenelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa aikaisintaan 26 viikon jäsenyyden ja työskentelyn jälkeen.

Lyhyempi 26 viikon jäsenyys- ja työssäoloehto koskee niitä henkilöitä, jotka ovat työskennelleet 29.12.2013 jälkeen vähintään yhden työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon ajan.

Korkeimmalla korotettu palkkatukityö käy työssäoloehtoon kokonaisuudessaan

Uuden lain mukaan tämä työ hyväksytään työssäoloehtoon kokonaisuudessaan. Korkeimmalla korotetulla palkkatuella tuettu työ huomioidaan työssäoloehtoon kokonaisuudessaan 30.12.13 alkaen.

Omavastuuaika lyhenee ja asetetaan enintään kerran vuodessa

Työttömyyden alkaessa asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta etuutta.

Omavastuuaika asetetaan myös silloin, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen esimerkiksi osa-aikatyön, lomautusjaksojen välisen työn tai määräaikaisen työsuhteen perusteella.

Omavastuuaika lyhenee vuodenvaihteessa seitsemästä arkipäivästä (ma-pe) viiteen arkipäivään.Tämän lisäksi omavastuuaika asetetaan vuodenvaihteen jälkeen enintään kerran vuodessa.

Päiväraha lasketaan enintään kerran vuodessa

Ansiopäivärahan määrä lasketaan työttömyyttä edeltäneiden ansioiden perusteella työttömyyden alkaessa.

Ansiopäivärahan määrä lasketaan myös silloin, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen esimerkiksi osa-aikatyön, lomautusjaksojen välisen työn tai määräaikaisen työsuhteen perusteella.

Ansiopäivärahan määrä lasketaan vuodenvaihteen jälkeen enintään kerran vuodessa.

Työhistoria ja kieltäytyminen työllistymistä edistävästä palvelusta vaikuttavat ansio-osan enimmäismaksuaikaan

Ansio-osan 500 päivän enimmäismaksuajasta vähennetään jatkossa 100 päivää, jos henkilöllä on alle kolmen vuoden työhistoria. Tällöin kassa maksaa ansiopäivärahan suuruista päivärahaa 400 päivältä, ja viimeiseltä 100 päivältä kassa maksaa peruspäivärahan suuruista päivärahaa.

Enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää myös silloin, jos henkilö kieltäytyy ensimmäisen 250 työttömyyspäivärahapäivän aikana työllistymistä edistävistä palveluista tai keskeyttää palvelun.

Vähennystä ei tehdä palvelusta kieltäytymisen ja palvelun keskeyttämisen perusteella, jos henkilö osallistuu palveluun 250 ensimmäisen työttömyyspäivärahapäivän aikana vähintään 40 päivän ajan ja saa tältä ajalta korotettua ansio-osaa.

Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden päivärahan maksamisen enimmäismaksuaika alkaa lakimuutoksen jälkeen.

Työtuloille suojaosa

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos henkilö on työllistynyt osittain. Tämä tarkoittaa, että täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet ansaitusta työtulosta.

Vuodenvaihteen jälkeen alle 300 euron työtulot eivät vaikuta ansiopäivärahan määrään. 300 euron ylittävät tulot sovitellaan.

Päivärahan ja työtulon yhteissumma ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin se palkka, jonka perusteella päiväraha on määritelty. Sovitellun ansiopäivärahan määrän voi laskea kassan sähköisessä asioinnissa.

20 päivän korotettu ansio-osa poistuu

20 päivän korotettua ansio-osaa maksetaan enimmillään 31.3.2014 asti. Oikeus päättyy 31.3.2014, vaikka henkilöllä olisi korotetun 20 päivän laskurissa päiviä vielä jäljellä.

20 päivän korotettua ansio-osaa maksetaan vuoden 2014 puolella vain niille henkilöille, joille on maksettu ennen 1.1.2014 ansiopäivärahaa vähintään yhdeltä päivältä.

Muutosturva poistuu

Muutosturvan ansio-osaa ei ole enää 1.1.2014 alkaen, vaan tämä muuttuu korotetuksi ansio-osaksi. Jos henkilö saa muutosturvan ansio-osaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta vuodenvaihteessa, tämä muuttuu korotetuksi ansio-osaksi 1.1.2014 alkaen. Korotettu ansio-osa nousee muutosturvan tasolle 1.1.2014 alkaen. Henkilö voi saada työllistymistä edistävän palvelun ajalta enintään 200 päivältä korotusosuuksia. Henkilöllä voi olla oikeus myös korotettuun pitkän työuran perusteella, kuten tähänkin asti. Palvelun ajalta maksettava korotettu ansio-osa ei siten ole sama asia kuin pitkän työuran perusteella maksettava korotettu ansio-osa.

Korotettu ansio-osa 100 päivää lyhenee 90 päivään

Korotettu ansio-osa pitkän työuran perusteella on 90 päivää niillä henkilöillä, joiden työsuhde päättyy 1.1.2014 tai sen jälkeen. Jos työsuhde päättyy 31.12.2013 tai aikaisemmin, se on 100 päivää. Jos työsuhde on päättynyt jo ennen 1.1.2010, se on 150 päivää.

Korotetun ansio-osan saamista helpotetaan. Ehtona korotetun ansio-osan maksamiselle ei ole enää pelkkä tuotannollinen tai taloudellinen peruste, vaan korotetun ansio-osan voi saada, jos henkilön työsuhde on irtisanottu toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta ilman hänen omaa syytään (= TE-toimisto ei aseta karenssia). Lisäksi ehtona on edelleen 20 vuoden työhistoria sekä viiden vuoden jäsenyys. Uusia ehtoja sovelletaan henkilöön, jonka työsuhde on päättynyt 1.1.2014 tai sen jälkeen.

Korotettuun ansio-osaan on myös oikeus, jos työsuhde irtisanotaan, ja hän välittömästi työsuhteen päätyttyä jatkaa määräaikaisena samalla työnantajalla. Työsuhteiden välillä ei siten tarvitse enää olla yhtä päivää välissä.

Uutena asiana on myös se, että henkilö on ilmoittauduttava työnhakijaksi 60 päivän kuluessa työsuhteensa päättymisestä saadakseen korotetun ansio-osan.

Lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee

Ikääntyville pitkäaikatyöttömille voidaan maksaa ansiopäiväraha 500 päivän enimmäisajan jälkeen lisäpäivinä sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta.

Lisäpäiväoikeuden ikäraja on jatkossa 61 vuotta niiden henkilöiden kohdalla, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai sen jälkeen. Vuosina 1950–1954 syntyneillä ikäraja on edelleen 59 vuotta ja vuosina 1955–1956 syntyneillä 60 vuotta.

Ansiopäivärahan maksaminen lisäpäiviltä edellyttää, että henkilö on työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.